Choď na obsah Choď na menu
 


Výberové konanie - pomocná sila v kuchyni

Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina, IČO: 37873768

v zastúpení Mgr. Kristína Varšová, riaditeľka materskej školy

v y h l a s u j e

výberové konanie na voľné pracovné miesto -

pomocná sila v kuchyni

 

Názov zamestnávateľa:       Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina

Adresa zamestnávateľa:      Ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

Termín nástupu:                  01.09.2022

Pracovný úväzok:                 50 %

Pracovné podmienky:          pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023

Nástupný plat:                      v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Požadované vzdelanie:

 • stredoškolské, základné + zdravotný preukaz

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (číslo telefónu, emailová adresa),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Spôsob procesu výberového konania:

 • ústny pohovor

Základná charakteristika práce :

 • pomoc pri uskladňovaní a vyskladňovaní potravín do kuchyne,
 • hrubá príprava ovocia, zeleniny,
 • umývanie riadu,
 • komplexné upratovanie kuchynskej prevádzky, okolitých priestorov, či miestností súvisiacich s prevádzkou.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 10. 08. 2022 do 12:00 hod. na adresu: Materská škola, Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej:

„ Výberové konanie pomocná sila v kuchyni – neotvárať!“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru bude v stredu 17. 08. 2022. Čas upresníme emailom. Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

V Snine 02. 08. 2022                       Mgr. Kristína Varšová – riaditeľka MŠ