Choď na obsah Choď na menu
 


Výberové konanie - práčka v práčovni

 

Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina, IČO: 37873768

v zastúpení Mgr. Kristína Varšová, riaditeľka materskej školy

v y h l a s u j e

výberové konanie na voľné pracovné miesto -

práčka v práčovni

 

Názov zamestnávateľa:       Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina

Adresa zamestnávateľa:      Ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

Termín nástupu:                  01.09.2022

Pracovný úväzok:                 50 %

Pracovné podmienky:          pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023

Nástupný plat:                      v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

Požadované vzdelanie:

  • stredoškolské, základné

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (číslo telefónu, emailová adresa),
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované predpoklady:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • krajčírske zručnosti.

Spôsob procesu výberového konania:

  • ústny pohovor

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 10. 08. 2022 do 12:00 hod. na adresu: Materská škola, Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „ Výberové konanie práčka v práčovni – neotvárať!“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru bude vo štvrtok 18. 08. 2022. Čas upresníme emailom. Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

 

 

V Snine 02. 08. 2022                             Mgr. Kristína Varšová - riaditeľka MŠ