Choď na obsah Choď na menu
 


Výberové konanie - učiteľka MŠ

Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina, IČO: 37873768

v zastúpení Mgr. Kristína Varšová, riaditeľka materskej školy

v y h l a s u j e

výberové konanie na voľné pracovné miesto -

učiteľka materskej školy

 

Názov zamestnávateľa:       Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina

Adresa zamestnávateľa:      Ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina

Termín nástupu:                  01.09.2022

Pracovný úväzok:                 100 %

Pracovné podmienky:          pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023

Nástupný plat:                      v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória/ podkategória:    učiteľ/ učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • v súlade s § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť I.

Ďalšie kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:

 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • osobné a morálne predpoklady – zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť, samostatnosť, kooperatívnosť,
 • 3 roky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (číslo telefónu, emailová adresa),
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),

Spôsob procesu výberového konania:

 • ústny pohovor

Ponúkaná základná zložka mzdy:

 • tarifný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a praxe v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 10. 08. 2022 do 12:00 hod. na adresu: Materská škola, Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „ Výberové konanie učiteľka MŠ – neotvárať!“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Predpokladaný termín pracovného pohovoru bude v utorok 16. 08. 2022. Čas upresníme emailom. Materská škola, Kukučínova 2544/7, Snina si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

V Snine 02.08.2022                   Mgr. Kristína Varšová -  riaditeľka MŠ