Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences www.mskukucinovasnina.estranky.sk
Choď na obsah Choď na menu
 


 ,,Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“                           

                                       Johann Wolfgang von Goethe

 

Milí rodičia.
V piatok 09.06.2023 sa v materskej škole uskutoční meranie zrakových parametrov detí predškolského veku v rámci projektu Zdravé oči už v škôlke. V prílohe prikladám základné informácie ohľadom merania a informovaný súhlas s preventívnym meraním, ktorý je potrebné vypísať a podpísať (ak máte o meranie záujem). Spomínané tlačivo je pripravené v našej triede alebo si ho môžete vytlačiť doma a priniesť do MŠ vypísané.
Ďakujem za spoluprácu
 
 
zdrave_oci_plagat_jpg.jpg
 

Vážení naši rodičia

Oboznamujeme Vás, že:

fb_img_1685385605005.jpg

Milí rodičia 

Tento štvrtok 25.05.2023 máme v MŠ cyklistické dopoludnie. Tak Vás chceme veľmi pekne poprosiť aby Ste Vašim deťom bicykel, kolobežku alebo odrážadlo. Ak máte doma aj helmy, tak aj tie. 

161ef23beb26824bb97a6322b66f3207.jpg

 

 

 

 

 

Vážení rodičia

Príďte s nami prežiť príjemné popoludnie

s Vašou celou rodinkou. 

344300047_769146154666769_2887116580277757603_n.jpg

 

 

PETÍCIA

PETÍCIA za zachovanie pôrodnice a neonatologického oddelenia v Nemocnici Snina

Podporiť Petíciu za udelenie Pôrodníckeho programu II. úrovne a Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina s. r. o. môžete aj VY.

Iniciátorkou petície je Jana Karľová , ktorá je aj poslankyňou MsZ.

Ďalšie informácie budú priebežne pribúdať na stránke petície: Zachovanie Pôrodnice v Nemocnici Snina, s. r. o.

Petičné hárky bude MOŽNÉ PODPÍSAŤ aj na MESTSKOM ÚRADE - kancelária prvého kontaktu.

345592814_1103194187737441_6624697229788965750_n.jpg

 

Vážení rodičia

Srdečne Vás pozývame na vystúpenie k príležitosti ku Dňu matiek, ktoré sa uskutoční 12.05.2023 (piatok) o 15:00 hod.v kinosále.

2-3.jpg

 

SRDCE ZO SRDIEČKA - tvorivé dielne

Pri príležitosti DŇA MATIEK, si mládež z Mládežníckeho parlamentu pripravila TVORIVÉ DIELNE pre deti materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl.
Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete. Na Slovensku tento deň oslavujeme každý rok, druhú májovú nedeľu. Ani tento rok to nebude inak a tento krásny deň pripadne na 14. mája. Preto aj Ty môžeš darovať srdce svojej mamičke.
Tvorivé dielne sa uskutočnia:

 • už tento štvrtok 11. mája o 15:00 h,
 • v Obývačke Domu kultúry Snina.

Neváhajte a príďte vytvoriť srdce zo srdiečka pre svoju mamičku spolu s mládežou z Mládežníckeho parlamentu Snina.
 

Tešíme sa na Vás.

345609002_187031794238021_1404018760455541711_n.jpg

 

Poďakovanie 

Veľmi pekne ďakujeme všetkým rodinám, ktoré sa zapojili do výzvy 
"Urobme si v skriniach poriadok a pomôžme Zemi"
Vďaka Vám sa nám  spoločne podarilo vyzbierať 338 kg textilu a zo 161 účastníkov
sme sa umiestnili na peknom 75 mieste.


 Ď A K U J E M E

344906071_1387250385341573_2470069529161461347_n.jpg

 

Zápis detí na šk. rok 2023/2024 

343630434_757625772432811_4701048893097504437_n.png

 

ČO  PONÚKA  NAŠA  MATERSKÁ  ŠKOLA: 
kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: pohyb, zdravá výživa, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova,
profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
triedy, v ktorých sa využívajú prvky Montessori pedagogiky - vek 2-3 roky, 3-6 rokov,
diétne stravovanie pre schválené druhy diét - šetriaca, diabetická, bezlepková,
bohatú ponuku záujmových krúžkov - anglický jazyk, rusínsky jazyk, bádateľský krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva,
zateplené a moderne zrekonštruované priestory materskej školy,
školský dvor vybavený atraktívnymi hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
detské dopravné ihrisko s vybavením - dopravné značky, semafory, detské bicykle s prilbami a chráničmi, stojany na bicykle,
prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy,
propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Chceme dýchať čistý vzduch, Zdravé nôžky už v škôlke, celoročný program otužovania a pod.,
moderné didaktické a interaktívne pomôcky vo všetkých triedach,
veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik,
detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky,
a veľa iných zaujímavých vecí.
 
Tel. kontakt - 057/762 21 90, 0917 541 119
email - mskukucinova.sv@gmail.com
Webová stránka - mskukucinovasnina.estranky.sk 
FB stránka – MŠ Kukučínova Snina
 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

          Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (ďalej len „žiadosť“) predkladá zákonný zástupca spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“). Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. Upozorňujeme, že žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


PODMIENKY PRIJATIA

          Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole budú prednostne prijaté: deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa spádovej oblasti, ktorú určil zriaďovateľ VZN Mesta Snina č. 163/2021 - 1. mája, Študentská 1439/2, 1440/3, 1442/5, 2046/39, 2047/40, 2048/41, Kukučínova, Strojárska, Janka Kráľa, Partizánska, Staničná deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné aj z inej spádovej oblasti, súrodenci detí, ktoré už materskú školu navštevujú, deti, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie. Ostatné podmienky prijímania detí. V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí, budú prijaté: ostatné deti vo veku 2 – 4 roky.

 

Teší sa na Vás kolektív MŠ Kukučínova 

Mgr. Kristína Varšová

 

Materské centrum LIENKA

Milé mamičky s veľkou radosťou Vám oznamujeme, že od septembra 2023 sa opäť otvára Materské centrum LIENKA.

KEDY: každý piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod.

KDE: v montessori triede Slniečka (na poschodí)

POPLATOK: 1€

b58745ce460f1b583ca3a5f66479de64.jpg

ZMENA V POPLATKOCH:

 

ŠKOLNÉ

          Od 01.01.2023 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 172/ 2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.

          Článok 2, ods.1 - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa (tzv. školné) v MŠ zriadenej mestom Snina v sume:

 • 12,00 € v mesiacoch september - jún.
 • 20,00 € v mesiacoch júl/august.

          Výnimky vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. Poplatok zahŕňa výdavky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady materskej školy.

 

Dieťa, ktoré navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie, školné neplatí!

 

Kedy príspevok neplatíte:

 • ak vaše dieťa navštevuje povinné predprimárne vzdelávanie,
 • ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
 • v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

STRAVNÉ

          Podľa VZN č.172/2022 a konkrétne článok 6, ods 1.a 2. hovorí: Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín - 2.finančné pásmo:

 

Zahŕňa:

 • desiata 0,45 
 • obed 1,10 
 • olovrant 0,35 
 • vecná réžia  0,05 € 

Spolu stravná jednotka na deň :1,95 €