Choď na obsah Choď na menu

,,Deti milujú toho, kto ich miluje; 

a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne

pri výchove.“                           

                                  Johann Wolfgang von Goethe

 

VÁŽENÍ RODIČIA!

 

Oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy v čase letných prázdnin je nasledujúca:

29.06. - 03.07.2020 - pre všetky deti materskej školy,

06.07. - 31.07.2020 - obmedzená prevádzka pre prihlásené deti z našej materskej školy a prihlásené deti z MŠ Tabla a MŠ Brehy,

03.08. - 21.08.2020 - prerušená prevádzka - prihlásené deti budú navštevovať MŠ Tabla,

24.08. - 31.08.2020 - obmedzená prevádzka pre prihlásené deti z našej materskej školy.

 

Slávnostné otvorenie nového školského roku 2020/2021 sa uskutoční v stredu 02.09.2020.

 

 

MILÍ RODIČIA!

 

Prinášame Vám letné "ovocné" číslo nášho časopisu. Pozrieť si ho môžete TU.

 

OZNAM

 

Chceli by ste svojim deťom spestriť letné prázdniny? Možno Vás osloví ponuka Centra voľného času v Snine a vyberiete si niektorý z denných táborov organizovaných v júli. 

 

leto-s-cvc-2020.png

 

OZNAM

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 

 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného

 

zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 05. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 05. 2020 a č.

 

OLP/4738/2020 z 09. 06. 2020 dochádza s účinnosťou od 15. 06. 2020 k úprave

 

niektorých opatrení, ktoré aplikujeme v praxi našej materskej školy:

 

 • rušia sa limity počtov detí v triedach,
 • predlžuje sa prevádzka materskej školy od 6:30 – 16:00 hod.,
 • ruší sa povinné ranné meranie teploty – bude sa vykonávať iba náhodne,
 • ruší sa podpisovanie tlačiva „Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu“,
 • ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií – tie sa budú riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR,
 • zrušený je 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy – odporúča sa však minimalizovať ich čas zotrvania v priestoroch školy,
 • zrušené je organizovanie osôb pred materskou školou,
 • pridáva sa podmienka zverejnenia oznamu na vchodových dverách MŠ za akých podmienok dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy.

 

V PLATNOSTI NAĎALEJ OSTÁVA:

 

 • Podpísanie tlačiva „Vyhlásenie“ zákonným zástupcom o bezinfekčnosti dieťaťa pri prvom nástupe do MŠ alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.
 • Ráno pri vstupe do budovy sprevádzajúca osoba sebe aj dieťaťu nastrieka na ruky dezinfekčný prostriedok – sprevádzajúca osoba aj popoludní.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
 • Sprevádzajúca osoba dieťa prezlečie a do skrinky uloží aj rezervné rúško.
 • Počas celého pobytu v MŠ deti rúška nepoužívajú.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky dezinfekčným mydlom (v triede Mravčekovia klasickým tekutým mydlom), použije jednorazové papierové utierky, ktoré hodí do pripraveného koša.
 • Pedagogický zamestnanec vykoná pri vstupe do triedy zdravotný filter, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom – náhodne.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia (cumlíky, fľaše na pitie, jedlo a pod.)
 • V prípade zníženého počtu detí v triedach alebo chýbajúceho personálu materskej školy, sa budú triedy z organizačných dôvodov zlučovať.

 

deti-s-duhou.jpg

 

Video o našich aktivitách si môžete pozrieť TU.

 

 

ČO  PONÚKA  NAŠA  MATERSKÁ  ŠKOLA: 

 

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: pohyb, zdravá výživa, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova,
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • diétne stravovanie pre schválené druhy diét - šetriaca, diabetická, bezlepková,
 • bezplatnú odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda,
 • bohatú ponuku záujmových krúžkov - anglický jazyk, rusínsky jazyk, bádateľský krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva,
 • špecializované učebne - telocvičňa, dramaticko-hudobná učebňa,
 • zateplené a moderne zrekonštruované priestory materskej školy,
 • školský dvor vybavený atraktívnymi hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
 • detské dopravné ihrisko s vybavením - dopravné značky, semafory, detské bicykle s prilbami a chráničmi, stojany na bicykle,
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy,
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Chceme dýchať čistý vzduch, celoročný program otužovania, prevencia plochonožia a pod.,
 • moderné didaktické a interaktívne pomôcky vo všetkých triedach,
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik,
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky,
 • a veľa iných zaujímavých vecí.

 

DIÉTNE STRAVOVANIE

Podľa § 140 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 330 /2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, je možné pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, zabezpečiť v školskej jedálni diétne stravovanie detí alebo nosenia stravy pre deti s uvedením spôsobu a manipulácie a vydávania jedál.

Od septembra školského roku 2019/2020 naša materská škola poskytuje diétne stravovanie pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní:

1. šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

2. diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),

3. bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku).

 

Základné informácie o poskytovaní diétneho stravovania a charakteristike jednotlivých

diét si môžete prečítať TU.

 

 

foto-ms.jpg

 

 

V rubrike Zábavné učenie doma sú zverejnené pomocné materiály a návody na aktivity s deťmi na rôzne témy, ktoré sme využívali počas prerušenia prevádzky. Zároveň v nej nájdete odkazy aj na iné stránky,  z ktorých si môžete čerpať  nápady, ako zabaviť  svoje detičky.                                                                   

MILÍ RODIČIA.

V časopise Vojenské lesy si môžete prečítať krásny článok o jednej z aktivít v našej materskej škole. Za realizáciu aktivity, aj napísanie článku, ďakujeme p. Ondrejovi Hodovancovi z triedy Motýliky. Článok si môžete prečítať TU.

 
Mohli ste si o nás prečítať:

Sninské noviny č. 8  - Deň otvorených dverí 

Sninské noviny č. 12 - MDŽ v DSS v Snine

Sninské noviny č. 21 - Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ

Sninské noviny č. 21 - Veľmi ťa ľúbim, mama

Sninské noviny č. 23 - Kukučkári na kolesách

Sninské noviny č. 24 - Oddychová zóna U zvedavej Kukučky

Sninské noviny č. 26 - Kukučkári na výlete

Sninské noviny č. 28 - Zdravé nôžky už v škôlke