Choď na obsah Choď na menu
 


,,Deti milujú toho, kto ich miluje; 

a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne

pri výchove.“                           

                                  Johann Wolfgang von Goethe

 

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

skola.jpg

 

Milé detičky, vážení rodičia.

 

Pozývame Vás na zápis detí na predprimárne vzdelávanie

na školský rok 2021/2022.  Video o našej materskej škole si                                   

môžete pozrieť tu:

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy môžete

podávať v termíne od 1. mája do 31. mája 2021

nasledujúcim spôsobom:

 

- osobne - s dodržaním všetkých hygienických opatrení -

respirátor, dezinfekcia, odstup,

 

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy -

Materská škola, Ul. Kukučínova č. 2544/7, 069 01 Snina

 

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva

prostredníctvom e-mailu - mskukucinova.sv@gmail.com

 

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v materskej škole alebo

stiahnuť z rubriky TlačiváZákonný zástupca spolu

s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej

školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

dieťaťa od všeobecného lekára

pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj

údaj o povinnom očkovaní (potvrdí na formulári

žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy).

 

Dávame do pozornosti, že pre dieťa, ktoré dosiahlo

päť rokov veku do 31. augusta 2021

je predprimárne vzdelávanie od

školského roku 2021/2022 povinné.

 

Na všetky detičky sa teší celý kolektív materskej školy. 

 

 

ČO  PONÚKA  NAŠA  MATERSKÁ  ŠKOLA: 

 

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: pohyb, zdravá výživa, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova,
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • triedy, v ktorých sa využívajú prvky Montessori pedagogiky - vek 2-3 roky, 3-6 rokov,
 • diétne stravovanie pre schválené druhy diét - šetriaca, diabetická, bezlepková,
 • bezplatnú odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda,
 • bohatú ponuku záujmových krúžkov - anglický jazyk, rusínsky jazyk, bádateľský krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva,
 • špecializované učebne - telocvičňa, hudobno-dramatická učebňa,
 • zateplené a moderne zrekonštruované priestory materskej školy,
 • školský dvor vybavený atraktívnymi hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
 • detské dopravné ihrisko s vybavením - dopravné značky, semafory, detské bicykle s prilbami a chráničmi, stojany na bicykle,
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy,
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Chceme dýchať čistý vzduch, Zdravé nôžky už v škôlke, celoročný program otužovania a pod.,
 • moderné didaktické a interaktívne pomôcky vo všetkých triedach,
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik,
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky,
 • a veľa iných zaujímavých vecí.

Video o našich aktivitách si môžete pozrieť TU.

77sk1.jpg

 

V platnosti naďalej ostáva dôsledné dodržiavanie prijatých opatrení:

 • vstup do vnútorných priestorov materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom, 163215499_4100713986647908_1915140311412710494_n.jpg
 • dezinfekcia rúk,
 • dieťa sprevádza do materskej školy len jeden zákonný zástupca s negatívnym testom nie starším ako 7 dní, 
 • v šatni sa zdržiava iba jedna rodina a iba nevyhnutne potrebný čas na prezlečenie a prezutie dieťaťa.

07372443ce32d776823c911e315a5b52.jpg

 

 

                                                                                                    

 

 

O Z N A M

 

Dávame Vám do pozornosti zriadenie Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Prešove. Viac si môžete prečítať v priloženom letáčiku a infoletáku.

 

Mgr. Kristína Varšová - riaditeľka MŠ

 

KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1 sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem detí aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je materská škola oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je materská škola oprávnená nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

Vyhláška ÚVZ č. 47/2021: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

 

Vzhľadom na zvýšený výskyt britského variantu vírusu SARS-CoV-2 B117 Vás prosíme o dôsledné dodržiavanie nasledujúcich opatrení:

 • vstup do areálu materskej školy a vnútorných priestorov budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest – rúško, respirátor, šál, šatka a pod.
 • pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu – v každom vchode sa nachádza pri vstupných dverách, dezinfekčný gél na ruky je umiestnený aj v každej šatni,
 • vstup do šatne – iba jeden zákonný zástupca, ktorý má negatívny test s dieťaťom,
 • v šatni sa môže zdržiavať iba jedna rodina a len nevyhnutne potrebný čas na prezlečenie a prezutie dieťaťa – ostatní rodičia čakajú v odstupoch na chodbe alebo vonku.

Veríme, že dodržiavaním týchto opatrení spoločne predídeme ochoreniu nás všetkých.

 

MILÍ RODIČIA.

Prinášame Vám zimné číslo školského časopisu Kukučka. Pozrieť si ho môžete TU.

 

OZNAM - NOSENIE RÚŠOK

 

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Vás žiadame, aby ste dôsledne dbali na nosenie rúšok v exteriéri, aj interiéri materskej školy. Výnimku od nosenia rúšok majú od 15.10.2020 deti do 6 rokov veku. Vzhľadom na dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch s prekrytím horných dýchacích ciest aj pre deti vo veku 3-6 rokov, deti budú používať rúška len pri vychádzkach - ochrana pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Preto Vás prosíme, aby každé dieťa malo vo svojej skrinke min. 1 rúško, ktoré pravidelne kontrolujte a podľa potreby, a odporúčania triednych učiteliek, zoberte domov vyprať.

                                                                               Ďakujeme za porozumenie.

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

 

Dňa 06. 10. 2020 sa v našej materskej škole konali voľby do rady školy za kategóriu rodičia. Novými členmi Rady školy pri Materskej škole, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina sa s najvyšším počtom hlasom stávajú:

 

1. Aľušíková Zuzana

2. Sirka Ivan

3. Mandzáková Simona

4. Fundák Jozef

 

Novým členom rady školy srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

VÁŽENÍ RODIČIA!

Oznamujeme Vám, že z dôvodu opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, nebudeme v materskej škole, až do odvolania, organizovať spoločné školské akcie, či už s rodičmi alebo inými organizátormi. Plánované školské akcie súvisiace s témou týždňa bude realizovať každá trieda samostatne, aby nedošlo k miešaniu skupín. 

                                                                                         Ďakujeme za pochopenie.

VÁŽENÍ RODIČIA!

        Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie 

        od 1. októbra 2020 nebude otvorené detské centrum

Lienka až do odvolania.

 

MILÍ RODIČIA!

Prinášame Vám letné "ovocné" číslo nášho časopisu. Pozrieť si ho môžete TU.

 

deti-s-duhou.jpg

DIÉTNE STRAVOVANIE

Podľa § 140 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 330 /2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, je možné pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, zabezpečiť v školskej jedálni diétne stravovanie detí alebo nosenia stravy pre deti s uvedením spôsobu a manipulácie a vydávania jedál.

Od septembra školského roku 2019/2020 naša materská škola poskytuje diétne stravovanie pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní:

1. šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

2. diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),

3. bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku).

 

Základné informácie o poskytovaní diétneho stravovania a charakteristike jednotlivých

diét si môžete prečítať TU.

 

 

foto-ms.jpg

V rubrike Zábavné učenie doma sú zverejnené pomocné materiály a návody na aktivity s deťmi na rôzne témy, ktoré sme využívali počas prerušenia prevádzky. Zároveň v nej nájdete odkazy aj na iné stránky,  z ktorých si môžete čerpať  nápady, ako zabaviť  svoje detičky.                                                                   

MILÍ RODIČIA.

V časopise Vojenské lesy si môžete prečítať krásny článok o jednej z aktivít v našej materskej škole. Za realizáciu aktivity, aj napísanie článku, ďakujeme p. Ondrejovi Hodovancovi z triedy Motýliky. Článok si môžete prečítať TU.

 
Mohli ste si o nás prečítať:

Sninské noviny č. 8  - Deň otvorených dverí 

Sninské noviny č. 12 - MDŽ v DSS v Snine

Sninské noviny č. 21 - Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ

Sninské noviny č. 21 - Veľmi ťa ľúbim, mama

Sninské noviny č. 23 - Kukučkári na kolesách

Sninské noviny č. 24 - Oddychová zóna U zvedavej Kukučky

Sninské noviny č. 26 - Kukučkári na výlete

Sninské noviny č. 28 - Zdravé nôžky už v škôlke