Choď na obsah Choď na menu

,,Deti milujú toho, kto ich miluje; 

a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne

pri výchove.“                           

                                  Johann Wolfgang von Goethe

 

VÁŽENÍ RODIČIA!

 

Nový školský rok 2020/2021 sa začína v stredu 02. 09. 2020.

Napriek tomu, že sa naň všetci tešíme,  je dôležité stanoviť základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a dodržiavať nasledujúce protiepidemické opatrenia a odporúčania: 

 

 • Na vstupných dverách do každej triedy bude zverejnený oznam, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy. 
 • Dieťa môže sprevádzať do materskej školy vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiéri materskej školy pohybuje vždy v rúšku. Po vstupe do budovy si dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným roztokom.
 • Sprevádzajúca osoba sa vo vonkajších aj vnútorných priestoroch zdržiava nevyhnutne potrebný čas - príchod do šatne, prezlečenie a prezutie dieťaťa, uloženie vecí do skrinky, rozlúčenie sa s dieťaťom, odovzdanie dieťaťa triednej učiteľke.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška do skrinky svojho dieťaťa.
 • Pri prvom nástupe do materskej školy zákonný zástupca vyplní a podpíše zdravotný dotazník a čestné vyhlásenie - prosím o preštudovanie.
 • Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 dni predloží písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Pred vstupom do triedy si dieťa umyje ruky dezinfekčným mydlom (v triede Mravčekovia a Slniečka klasickým tekutým mydlom), použije jednorazové papierové utierky, ktoré hodí do pripraveného koša. 
 • Pedagogický zamestnanec vykoná pri vstupe do triedy zdravotný filter, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky, jedlo, sladkosti a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia.
 • Novoprijatým deťom počas adaptačného pobytu môžu rodičia doniesť cumeľ, fľašu na pitie, prípadne hračku na spanie. Všetky predmety musia byť označené menom, aby nedošlo k zámene. 
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, je zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať triedne učiteľky a riaditeľku MŠ. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom a regionálnym hygienikom. Za takýchto podmienok bude dieťa z materskej školy vylúčené.

 

Tieto opatrenia majú platnosť v čase od 02. 09. 2020 - 14. 09. 2020.

 

 

MILÍ RODIČIA!

 

Prinášame Vám letné "ovocné" číslo nášho časopisu. Pozrieť si ho môžete TU.

 

deti-s-duhou.jpg

 

Video o našich aktivitách si môžete pozrieť TU.

 

 

ČO  PONÚKA  NAŠA  MATERSKÁ  ŠKOLA: 

 

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: pohyb, zdravá výživa, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova,
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • diétne stravovanie pre schválené druhy diét - šetriaca, diabetická, bezlepková,
 • bezplatnú odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda,
 • bohatú ponuku záujmových krúžkov - anglický jazyk, rusínsky jazyk, bádateľský krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva,
 • špecializované učebne - telocvičňa, dramaticko-hudobná učebňa,
 • zateplené a moderne zrekonštruované priestory materskej školy,
 • školský dvor vybavený atraktívnymi hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
 • detské dopravné ihrisko s vybavením - dopravné značky, semafory, detské bicykle s prilbami a chráničmi, stojany na bicykle,
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy,
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Chceme dýchať čistý vzduch, celoročný program otužovania, prevencia plochonožia a pod.,
 • moderné didaktické a interaktívne pomôcky vo všetkých triedach,
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik,
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky,
 • a veľa iných zaujímavých vecí.

 

DIÉTNE STRAVOVANIE

Podľa § 140 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 330 /2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, je možné pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, zabezpečiť v školskej jedálni diétne stravovanie detí alebo nosenia stravy pre deti s uvedením spôsobu a manipulácie a vydávania jedál.

Od septembra školského roku 2019/2020 naša materská škola poskytuje diétne stravovanie pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní:

1. šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

2. diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),

3. bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku).

 

Základné informácie o poskytovaní diétneho stravovania a charakteristike jednotlivých

diét si môžete prečítať TU.

 

 

foto-ms.jpg

 

 

V rubrike Zábavné učenie doma sú zverejnené pomocné materiály a návody na aktivity s deťmi na rôzne témy, ktoré sme využívali počas prerušenia prevádzky. Zároveň v nej nájdete odkazy aj na iné stránky,  z ktorých si môžete čerpať  nápady, ako zabaviť  svoje detičky.                                                                   

MILÍ RODIČIA.

V časopise Vojenské lesy si môžete prečítať krásny článok o jednej z aktivít v našej materskej škole. Za realizáciu aktivity, aj napísanie článku, ďakujeme p. Ondrejovi Hodovancovi z triedy Motýliky. Článok si môžete prečítať TU.

 
Mohli ste si o nás prečítať:

Sninské noviny č. 8  - Deň otvorených dverí 

Sninské noviny č. 12 - MDŽ v DSS v Snine

Sninské noviny č. 21 - Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ

Sninské noviny č. 21 - Veľmi ťa ľúbim, mama

Sninské noviny č. 23 - Kukučkári na kolesách

Sninské noviny č. 24 - Oddychová zóna U zvedavej Kukučky

Sninské noviny č. 26 - Kukučkári na výlete

Sninské noviny č. 28 - Zdravé nôžky už v škôlke