Choď na obsah Choď na menu
 


 ,,Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“                           

               Johann Wolfgang von Goethe 

 

Milí rodičia

Štvrtok 23.03.2023 k nám do MŠ zavíta bábkové divadlo

Babadlo z Prešova, ktoré si pre nás pripravilo predstavenie s názvom 

,,Kráľovstvo varešiek,, 

Poplatok 2€ 

336772040_1170602386983013_5982618683105324841_n.jpg

Milí rodičia 

21.3. je Svetový deň Downovho syndrómu.  Preto Vás prosíme aby ste Vašim deťom dali dve rozdielne ponožky. Cieľom tejto výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom.

337242425_1194562338095840_6388708415947433816_n.jpg 

Vážení rodičia

Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše hlasy o projekt ,,Čo ukrýva les,, (Tesco), avšak skončili sme nakoniec na krásnom 3. mieste.

eduresized_dakujeme_450_450.jpg

 

Milí rodičia
Ak máte "plné skrine" oblečenia a chcete urobiť dobrú vec, pridajte sa s nami ku charitatívnej výzve "Urobme si v skriniach poriadok a pomôžme Zemi !" Bližšie informácie nájdete v priloženom letáčiku.
Ďakujeme :) 

                               329626838_1142267039820130_7168386233378133933_n.jpg

 

 

Materské centrum LIENKA :) 

                                                 illustration-3105820_960_720.jpg

Aj v novom roku 2023 Vás pozývame milé mamičky do nášho centra LIENKA, s Vašimi deťmi aby ste sa prišli pohrať, spoznať nových kamarátov, kamarátky , ale predovšetkým aby si Vaše deti postupne zvykli na chod v MŠ, ktorý v ich v blízkej budúcnosti čaká J

Už teraz sa tešíme, že sa vidíme a to:

Kde? – Trieda SLNIEČKA

Kedy? – Každý PIATOK

    Čas? – 9:00 – 11:00

   Poplatok? – 1€
 

OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia.
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 172/2022 mesta Snina o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina budú s účinnosťou od 01.01.2023 upravené poplatky v materskej škole nasledujúco:
 
Článok 2 - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole:
· počas školského roka v mesiacoch september - jún v sume 12,00 € mesačne na jedno dieťa
· počas školského roka v mesiacoch júl - august 20,00 € mesačne na jedno dieťa.
 
Článok 6 ods. 1 a 2 – príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:
Finančný limit na nákup potravín - 2. finančné pásmo
Výška príspevku, ktoré uhrádza zákonný zástupca:
Materská škola denná - stravník - dieťa MŠ (riadne stravovanie)
desiata - 0,45
obed - 1,10
olovrant - 0,35
vecná réžia - 0,05
SPOLU - 1,95 € na deň
Materská škola denná - stravník - dieťa MŠ – diétne stravovanie
desiata - 0,55
obeda - 1,30
olovrant - 0,45
vecná réžia - 0,05
SPOLU- 2,35 € na deň
                                               Mgr. Kristína Varšová - riaditeľka MŠ

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu materskej školy

77sk1.jpg

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

O Z N A M

Dávame do pozornosti dodatok k prevádzkovému poriadku materskej školy ohľadom vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy. 

Dodatok k prevádzkovému poriadku - vstup cudzích osôb.pdf

 

309860448_533447371921387_392364677247144681_n.jpg

 

 

ČO  PONÚKA  NAŠA  MATERSKÁ  ŠKOLA: 

 

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: pohyb, zdravá výživa, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova,
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • triedy, v ktorých sa využívajú prvky Montessori pedagogiky - vek 2-3 roky, 3-6 rokov,
 • diétne stravovanie pre schválené druhy diét - šetriaca, diabetická, bezlepková,
 • bezplatnú odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda,
 • bohatú ponuku záujmových krúžkov - anglický jazyk, rusínsky jazyk, bádateľský krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva,
 • špecializované učebne - telocvičňa, hudobno-dramatická učebňa,
 • zateplené a moderne zrekonštruované priestory materskej školy,
 • školský dvor vybavený atraktívnymi hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
 • detské dopravné ihrisko s vybavením - dopravné značky, semafory, detské bicykle s prilbami a chráničmi, stojany na bicykle,
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy,
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Chceme dýchať čistý vzduch, Zdravé nôžky už v škôlke, celoročný program otužovania a pod.,
 • moderné didaktické a interaktívne pomôcky vo všetkých triedach,
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik,
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky,
 • a veľa iných zaujímavých vecí.

 

Video o našich aktivitách si môžete pozrieť TU.                  

O Z N A M

Dávame Vám do pozornosti zriadenie Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Prešove. Viac si môžete prečítať v priloženom letáčiku a infoletáku.

 

Mgr. Kristína Varšová - riaditeľka MŠ

 

DIÉTNE STRAVOVANIE

deti-s-duhou.jpg

Podľa § 140 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Zz. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 330 /2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, je možné pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, zabezpečiť v školskej jedálni diétne stravovanie detí alebo nosenia stravy pre deti s uvedením spôsobu a manipulácie a vydávania jedál.

Od septembra školského roku 2019/2020 naša materská škola poskytuje diétne stravovanie pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní:

1. šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

2. diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),

3. bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku).

 

Základné informácie o poskytovaní diétneho stravovania a

charakteristike jednotlivých diét si môžete prečítať TU.

 

OZNAM

V rubrike Zábavné učenie doma sú zverejnené pomocné materiály a návody na aktivity s deťmi na rôzne témy, ktoré sme využívali počas prerušenia prevádzky. Zároveň v nej nájdete odkazy aj na iné stránky,  z ktorých si môžete čerpať  nápady, ako zabaviť  svoje detičky.                                                                   

 

MILÍ RODIČIA.

V časopise Vojenské lesy si môžete prečítať krásny článok o jednej z aktivít v našej materskej škole. Za realizáciu aktivity, aj napísanie článku, ďakujeme p. Ondrejovi Hodovancovi z triedy Motýliky. Článok si môžete prečítať TU.

 
Mohli ste si o nás prečítať:

Sninské noviny č. 8  - Deň otvorených dverí 

Sninské noviny č. 12 - MDŽ v DSS v Snine

Sninské noviny č. 21 - Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ

Sninské noviny č. 21 - Veľmi ťa ľúbim, mama

Sninské noviny č. 23 - Kukučkári na kolesách

Sninské noviny č. 24 - Oddychová zóna U zvedavej Kukučky

Sninské noviny č. 26 - Kukučkári na výlete

Sninské noviny č. 28 - Zdravé nôžky už v škôlke