Choď na obsah Choď na menu
 


,,Deti milujú toho, kto ich miluje; 

a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne

pri výchove.“                           

                                  Johann Wolfgang von Goethe

 

Dávame do pozornosti!

 

Vážení rodičia, v súvislosti s právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, účinnými od 01.08.2021, vás chceme upozorniť na zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. 

 • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 € za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu. Mesiac august je zatiaľ bez zmeny. Pre MŠ platné až od 01.09.2021. 
 • nárok na dotáciu budú mať naďalej deti, ktorých rodičia požiadajú na ÚPSVaR (Ing. Jozef Chvostaľ): 

o potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

- alebo o potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, 

- alebo čestné vyhlásenie  o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Tu je potrebné upozorniť, že všetci zamestnaní rodičia, ktorí si doteraz u zamestnávateľa uplatňovali daňový bonus, ho budú mať automaticky zvýšený o 1,7 násobok základného bonusu (23,22€x1,7=39,47€). V prípade jeho neuplatnenia, prídu o celú sumu bonusu, nie len o zvýšenú časť. Poznámka: Toto sa týka iba detí, ktoré dovŕšili 6 rokov. Deťom do 6 rokov je poskytovaný dvojnásobný daňový bonus, čiže nemajú nárok na zvýšený daňový bonus. 

 • o potvrdenie je potrebné požiadať na ÚPSVaR (Ing. Jozef Chvostaľ) najneskôr do 20.08.2021. 

 

 

1b74dcc07dce199bfc4462b0b5834ea1.jpg

 

Vážení rodičia.

 

Informácie o organizácii v čase letných prázdnin:

26.07.2021 - 27.08.2021 - obmedzená prevádzka - iba pre prihlásené deti z našej materskej školy

Deti budú rozdelené do štyroch tried:

Mravčekovia - iba deti z triedy Mravčekovia

Žabky - deti z triedy Slniečka a Žabky

Včielky - iba deti z triedy Včielky

Sovičky - deti z triedy Motýliky a Sovičky.

Prevádzka materskej školy je od 06:00 - 16:30 hod. s tým, že v čase od 06:00 - 06:30 hod. sa deti prijímajú v triede Mravčekovia.

 

Prajeme Vám všetkým krásne, pohodové a zdravé leto

plné veselých zážitkov a príjemných spomienok. 

                                                                                                       Kolektív MŠ

 

 

Milí rodičia.

Prinášame Vám letné číslo školského časopisu Kukučka. Pozrieť si ho môžete TU.

 

 

 

skola.jpg

  Video o našej materskej škole si môžete pozrieť tu:

 

 

ČO  PONÚKA  NAŠA  MATERSKÁ  ŠKOLA: 

 

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: pohyb, zdravá výživa, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova,
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 6 rokov a pre deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • triedy, v ktorých sa využívajú prvky Montessori pedagogiky - vek 2-3 roky, 3-6 rokov,
 • diétne stravovanie pre schválené druhy diét - šetriaca, diabetická, bezlepková,
 • bezplatnú odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda,
 • bohatú ponuku záujmových krúžkov - anglický jazyk, rusínsky jazyk, bádateľský krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva,
 • špecializované učebne - telocvičňa, hudobno-dramatická učebňa,
 • zateplené a moderne zrekonštruované priestory materskej školy,
 • školský dvor vybavený atraktívnymi hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
 • detské dopravné ihrisko s vybavením - dopravné značky, semafory, detské bicykle s prilbami a chráničmi, stojany na bicykle,
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy,
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Chceme dýchať čistý vzduch, Zdravé nôžky už v škôlke, celoročný program otužovania a pod.,
 • moderné didaktické a interaktívne pomôcky vo všetkých triedach,
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik,
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky,
 • a veľa iných zaujímavých vecí.

Video o našich aktivitách si môžete pozrieť TU.

77sk1.jpg

 

V platnosti naďalej ostáva dôsledné dodržiavanie prijatých opatrení:

 • vstup do vnútorných priestorov materskej školy s prekrytím horných dýchacích ciest.163215499_4100713986647908_1915140311412710494_n.jpg
 • dezinfekcia rúk,
 • dieťa sprevádza do materskej školy len jeden zákonný zástupca
 • v šatni sa zdržiava iba jedna rodina a iba nevyhnutne potrebný čas na prezlečenie a prezutie dieťaťa.

07372443ce32d776823c911e315a5b52.jpg

 

 

                                                                                                    

 

 

O Z N A M

 

Dávame Vám do pozornosti zriadenie Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Prešove. Viac si môžete prečítať v priloženom letáčiku a infoletáku.

 

Mgr. Kristína Varšová - riaditeľka MŠ

 

MILÍ RODIČIA.

Prinášame Vám zimné číslo školského časopisu Kukučka. Pozrieť si ho môžete TU.

 

OZNAM - NOSENIE RÚŠOK

 

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Vás žiadame, aby ste dôsledne dbali na nosenie rúšok v exteriéri, aj interiéri materskej školy. Výnimku od nosenia rúšok majú od 15.10.2020 deti do 6 rokov veku. Vzhľadom na dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch s prekrytím horných dýchacích ciest aj pre deti vo veku 3-6 rokov, deti budú používať rúška len pri vychádzkach - ochrana pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Preto Vás prosíme, aby každé dieťa malo vo svojej skrinke min. 1 rúško, ktoré pravidelne kontrolujte a podľa potreby, a odporúčania triednych učiteliek, zoberte domov vyprať.

                                                                               Ďakujeme za porozumenie.

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY

 

Dňa 06. 10. 2020 sa v našej materskej škole konali voľby do rady školy za kategóriu rodičia. Novými členmi Rady školy pri Materskej škole, Ul. Kukučínova č. 2544/7, Snina sa s najvyšším počtom hlasom stávajú:

 

1. Aľušíková Zuzana

2. Sirka Ivan

3. Mandzáková Simona

4. Fundák Jozef

 

Novým členom rady školy srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

 

 

VÁŽENÍ RODIČIA!

        Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie 

        od 1. októbra 2020 nebude otvorené detské centrum

Lienka až do odvolania.

 

MILÍ RODIČIA!

Prinášame Vám letné "ovocné" číslo nášho časopisu. Pozrieť si ho môžete TU.

 

deti-s-duhou.jpg

DIÉTNE STRAVOVANIE

Podľa § 140 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a § 3 ods. 5 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 330 /2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, je možné pre deti, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, zabezpečiť v školskej jedálni diétne stravovanie detí alebo nosenia stravy pre deti s uvedením spôsobu a manipulácie a vydávania jedál.

Od septembra školského roku 2019/2020 naša materská škola poskytuje diétne stravovanie pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní:

1. šetriaca (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),

2. diabetická (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – pri cukrovke),

3. bezgluténová, bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku).

 

Základné informácie o poskytovaní diétneho stravovania a charakteristike jednotlivých

diét si môžete prečítať TU.

 

 

foto-ms.jpg

V rubrike Zábavné učenie doma sú zverejnené pomocné materiály a návody na aktivity s deťmi na rôzne témy, ktoré sme využívali počas prerušenia prevádzky. Zároveň v nej nájdete odkazy aj na iné stránky,  z ktorých si môžete čerpať  nápady, ako zabaviť  svoje detičky.                                                                   

MILÍ RODIČIA.

V časopise Vojenské lesy si môžete prečítať krásny článok o jednej z aktivít v našej materskej škole. Za realizáciu aktivity, aj napísanie článku, ďakujeme p. Ondrejovi Hodovancovi z triedy Motýliky. Článok si môžete prečítať TU.

 
Mohli ste si o nás prečítať:

Sninské noviny č. 8  - Deň otvorených dverí 

Sninské noviny č. 12 - MDŽ v DSS v Snine

Sninské noviny č. 21 - Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ

Sninské noviny č. 21 - Veľmi ťa ľúbim, mama

Sninské noviny č. 23 - Kukučkári na kolesách

Sninské noviny č. 24 - Oddychová zóna U zvedavej Kukučky

Sninské noviny č. 26 - Kukučkári na výlete

Sninské noviny č. 28 - Zdravé nôžky už v škôlke