Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences www.mskukucinovasnina.estranky.sk - Aktuálne oznamy
Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálne oznamy

 

 

 

Príspevky

Pokyny pre rodičov nastupujúcich detí

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ POKYNY

 • Prevádzka MŠ je upravená06:30 – 15:30 hod. (po tomto čase sa budova uzamkne)
 • Schádzanie a odovzdávanie detí: každý vo svojej triede, súrodenci v triede Sovičky
 • Obmedzený počet detí na 1 skupinumax. 15 detí
 • Otvorené budú všetky vchody do jednotlivých tried.
 • Dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby) – obidvaja v rúšku (šál, šatka). Celkový čas v priestoroch MŠ od vstupu do budovy po odovzdanie pedagogickému zamestnancovi nesmie presiahnuť 10 minút.
 • Splnomocnená osoba musí byť poučená o prijatých hygienicko-epidemiologických opatreniach v materskej škole a ich dodržiavaní.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni, predloží zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - vyhlásenia budú pripravené v každej triede.
 • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie.
 • Poháriky, zubné pasty a zubné kefky sa nepoužívajú.
 • Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia (cumlíky, fľaše na pitie, jedlo, sladkosti, maľovanky a pod.)
 • V skrinke môže mať dieťa len rúška a náhradné oblečenie poskladané a uložené v obale (napr. vrecúško, igelitová taška).
 • Pyžamo vymieňa zákonný zástupca vždy po 1 týždni.
 • Po prevzatí dieťaťa z triedy alebo školského dvora nie je dovolené zdržiavať sa v areáli materskej školy a hrať sa na hracích prvkoch.
 • Diétne stravovanie sa v tomto období v MŠ nepripravuje.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. 
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.

 

RANNÝ FILTER

 • Pred vstupom do budovy dieťaťu a sprevádzajúcej osobe určení zamestnanci zmerajú teplotu bezdotykovým teplomerom a nastriekajú na ruky dezinfekčný prostriedok.
 • V šatni sprevádzajúca osoba dieťa prezlečie a do skrinky uloží rúška – každé dieťa musí mať 2 rúška. Počas celého pobytu v MŠ deti rúška nepoužívajú ani v interiéri, ani v exteriéri.
 • Pred vstupom do triedy umyje sprevádzajúca osoba dieťaťu (staršie deti samostatne pod dohľadom dospelého) ruky dezinfekčným mydlom (v triede Mravčekovia klasickým tekutým mydlom) pod tečúcou vodou, použije jednorazové papierové utierky, ktoré hodí do pripraveného koša a privedie dieťa do triedy. V triede Žabky a Včielky si deti umyjú ruky pod dohľadom pedagogického zamestnanca.
 • Pri odovzdávaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi podpíše zákonný zástupca každý deň Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa  - budú pripravené v každej triede.
 • V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.
 • Ak dôjde k zvýšenej koncentrácii detí a sprevádzajúcich osôb v jednom čase, je každý povinný pred vstupom do budovy dodržiavať odstup minimálne 2 metre. To isté platí v popoludňajších hodinách pri preberaní dieťaťa z materskej školy.

 

 

 
28. 5. 2020 | Rubrika: Aktuálne oznamy

Základné pokyny pre rodičov

 
30. 8. 2019 | Rubrika: Aktuálne oznamy